آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

به شرطی های غیر حقیقی توجه کنید
یک جمله ی شرطی نشان دهنده ی واقعی بودن عکس شرایط موجود است.

مثال :

(man)   do you think that you'll be able to go to the party?
(woman)   if i had time, i would go.
(narrator)   what does the woman say about the party?


A) maybe she'll go.
B) she has time, so she'll go.
C) she is going even if she doesn't have time.
D) it's impossible to go.


پاسخ صحیح : D

در این دیالوگ if i had time نشان دهنده ی نداشتن وقت گوینده ی زن است و نمی تواند به مهمانی برود.

ـ نکات کلیدی در مورد شرطی های غیر واقعی :

۱. شرطی مثبت نشان دهنده ی یک واقعیت منفی است. مثال :
If she were at home, she could do it.
یعنی در خانه نیست
نکته : در شرطی های غیر واقعی به جای was از were استفاده میشود.

۲. یک شرطی منفی نشان دهنده ی یک واقعیت مثبت است. مثال :
If she  weren't at home, she could do it.
یعنی او در خانه است

۳. فعل زمان گذشته نشان دهنده ی یک واقعیت در زمان حال است. مثال :
If i had money, i would buy it.
یعنی پول ندارم

۴. زمان گذشته ی کامل (ماضی بعید) نشان دهنده ی یک واقعیت در زمان گذشته است. مثال :
If i had had money, i would have bought it.
یعنی پول نداشتم

۵. می توان had را بدون if نیز استفاده کرد. مثال :
Had i had money, i would have bought it.
یعنی پول نداشتم

نکته : این جمله معادل if i had had money.... است.


[ پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 12:41 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات