آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

Talking about future activities = صحبت در مورد فعالیت های آینده

376

What time are you going to get up tomorrow morning?

فردا صبح چه زمانی بیدار میشی؟

377

I’ll probably wake up early and get up at 6:30.

احتمالا زود بیدار میشم و ساعت 6:30 بلند میشم

378

What will you do then?

اون موقع چیکار انجام میدی؟

379

After I get dressed, I’ll have breakfast.

بعد از پوشیدن لباس صبحانه میخورم

380

What will you have for breakfast tomorrow morning?

برای فردا صبح صبحانه، چی میخوری؟

381

I’ll probably have eggs and toast for breakfast.

احتمالا نان برشته و تخم مرغ می خورم

382

After breakfast, I’ll get ready to go to work.

بعد از صبحانه، آماده میشم برم سر کار

383

I’ll leave the house at 8:00 and get to the office at 8:30.

خونه رو ساعت 8 ترک میکنم و ساعت 8:30 میرسم سر کار

384

I’ll probably go out for lunch at about 12:30.

احتمالا ساعت 12:30 میرم بیرون ناهار بخورم

385

I’ll finish working at 5:30 and get home by 6 o’clock.

کارم رو ساعت 5:30 تموم میکنم و ساعت 6 میرسم خونه

386

Are you going to have dinner at home tomorrow night?

آیا فردا شب تو خونه شام میخورید؟

387

Do you think you’ll go to the movies tomorrow night?

آیا فکر میکنید فردا شب میرید سینما؟

388

I’ll probably stay home and watch television.

احتمالا می مونم خونه و تلویزیون تماشا میکنم

389

When I get sleepy, I’ll probably get ready for bed.

وقتی که احساس خواب آلودگی میکنم میرم بخوابم

390

Do you think you’ll be able to go to sleep right away?

آیا فکر میکنی سریعا خوابت می بره؟

[ یکشنبه 8 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 14:09 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات